Skip to main content

privacyverklaring

privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Dit is de privacyverklaring van Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw persoonsgegevens. Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de nodige zorg verwerkt en beveiligd.

artikel 1. bedrijfsgegevens

Voor de verwerking van de persoonsgegevens van uw persoonsgegevens is het als eenmanszaak Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek, gevestigd te Boxmeer aan de Sambeekseweg 19a 5831 GK verantwoordelijk. De verantwoordelijke is de heer E.J.J. van Rooij. Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 61009814 en werkzaam als architectenbureau.

artikel 2. persoonsgegevens

Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW nummer (indien u een bedrijf heeft)
 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

artikel 3. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@architectvanrooij.nl dan verwijderen wij deze informatie.

artikel 4. doel en op basis van verwerking van persoonsgegevens

Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Als gemachtigde op te treden bij het aanvragen van vergunningen
 • Vermelding van uw naam, adres en activiteit op de producten die wij in opdracht van u leveren; bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen en rapporten.
 • U te benaderen na sollicitatie via de website;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en projecten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief, nieuwjaarswens etc.
 • Vermelding van uw gegevens bij een project van u vermeld en gedocumenteerd op onze website.
Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag: toestemming van de betrokkene(n), uitvoering van een overeenkomst, nakomen van een wettelijke verplichting, bescherming van de vitale belangen.
Bij publicatie van een project van u, via drukwerk of website, zullen wij hiervoor vooraf toestemming aan u vragen, ook indien het gaat om foto’s en tekeningen die gevoelige informatie over uw privacy kunnen verstrekken. Indien u na publicatie van een webartikel alsnog bezwaar maakt zullen wij dit binnen 14 dagen, nadat u dit kenbaar heeft gemaakt, rectificeren of verwijderen.
Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.
Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.
Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

artikel 5. geautomatiseerde besluitvorming

Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek) tussen zit.

artikel 6. hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

artikel 7. delen van persoonsgegevens met derden

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:
 • De gemeente
 • Een aannemer
 • Een installateur
 • Soortgelijke bedrijven en instanties
Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@architectvanrooij.nl
Van Rooij Architectuur en bouwtechniek Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

artikel 8. cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek gebruikt zelf geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Indien Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek cookies zou gebruiken is dit met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website en om het gebruiksgemak te bevorderen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: ga
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

artikel 9. gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@architectvanrooij.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

artikel 10. hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@architectvanrooij.nl.

artikel 11. wijzigingen

Van Rooij Architectuur en Bouwtechniek kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, op onze website, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Laatst geüpdatet up:
  26 november 2020